सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षाचे नोंदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण शुल्क भरणेबाबत  26-07-2021

सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षाचे नोंदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण शुल्क भरणेबाबत

सन 2021-22 च्या इयत्ता 11 वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेबाबत नव्याने लिंक उपलब्ध करुन देणेबाबत(CET)  25-07-2021

सन 2021-22 च्या इयत्ता 11 वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेबाबत नव्याने लिंक उपलब्ध करुन देणेबाबत(CET)

सन २०२१-२२ च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेसंदर्भात (CET) ऑनलाईन आवेदनपत्रे सादर करण्याची सुविधा तांत्रिक कारणासाठी बंद ठेवलेबाबत  22-07-2021

सन २०२१-२२ च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेसंदर्भात (CET) ऑनलाईन आवेदनपत्रे सादर करण्याची सुविधा तांत्रिक कारणासाठी बंद ठेवलेबाबत

सन 2021-22 च्या इयत्ता 11 वी प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेसंदर्भात (CET) हेल्पलाईन उपलब्धतेबाबत  20-07-2021

सन 2021-22 च्या इयत्ता 11 वी प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेसंदर्भात (CET) हेल्पलाईन उपलब्धतेबाबत

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इ. १२ वी साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीने मुख्याध्यापकांनी निकाल समितीने प्रमाणित केलेले विद्यार्थ्यांचे निकाल व अनुषंगिक स्वाक्षरी प्रपत्रे सीलबंद पाकिटे संकलन केंद्रावर जमा करणे बाबत  20-07-2021

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इ. १२ वी साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीने मुख्याध्यापकांनी निकाल समितीने प्रमाणित केलेले विद्यार्थ्यांचे निकाल व अनुषंगिक स्वाक्षरी प्रपत्रे सीलबंद पाकिटे संकलन केंद्रावर जमा करणे बाबत

सन 2021-22 च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेबाबत (CET)  20-07-2021

सन 2021-22 च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेबाबत (CET)

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) परीक्षा सन 2021 साठी प्रविष्ट विद्यार्थ्यांच्या नाव, जन्मतारीख, विषय व तत्सम दुरुस्त्यांबाबत  19-07-2021

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) परीक्षा सन 2021 साठी प्रविष्ट विद्यार्थ्यांच्या नाव, जन्मतारीख, विषय व तत्सम दुरुस्त्यांबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) परीक्षा सन 2021 साठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे बैठक क्रमांक अवगत करुन देणेबाबत  15-07-2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) परीक्षा सन 2021 साठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे बैठक क्रमांक अवगत करुन देणेबाबत

सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा सन - २०२१ चा निकाल व विविध तपशील जाहीर करणेबाबत  15-07-2021

सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा सन - २०२१ चा निकाल व विविध तपशील जाहीर करणेबाबत

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) सन - २०२१ सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार मंडळाच्या संगणक प्रणाली मध्ये माहिती भरण्याबाबत तांत्रिक सूचना  15-07-2021

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) सन - २०२१ सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार मंडळाच्या संगणक प्रणाली मध्ये माहिती भरण्याबाबत तांत्रिक सूचना

योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्याबाबत सुचना व कार्यपद्धती बाबत परिपत्रक  13-07-2021

योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्याबाबत सुचना व कार्यपद्धती बाबत परिपत्रक

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) सन - २०२१ परीक्षा मूल्यमापन करण्यासाठी संकलित निकाल तक्ते  13-07-2021

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) सन - २०२१ परीक्षा मूल्यमापन करण्यासाठी संकलित निकाल तक्ते

इ. १२ वी सर्व प्रकारच्या पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थीनिहाय सुधारीत गुणतक्ता  09-07-2021

इ. १२ वी सर्व प्रकारच्या पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थीनिहाय सुधारीत गुणतक्ता

इ. १२ वी तुरळक विषय घेऊन प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थीनिहाय सुधारीत गुणतक्ता  09-07-2021

इ. १२ वी तुरळक विषय घेऊन प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थीनिहाय सुधारीत गुणतक्ता

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपध्दतीसंदर्भात हेल्पलाईन उपलब्धतेबाबत  07-07-2021

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपध्दतीसंदर्भात हेल्पलाईन उपलब्धतेबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा सन २०२०-२१ साठी विद्यार्थ्यांना त्याचे बैठक क्रमांक अवगत करून देणेबाबत  07-07-2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा सन २०२०-२१ साठी विद्यार्थ्यांना त्याचे बैठक क्रमांक अवगत करून देणेबाबत

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. 12 वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपद्धती प्रशिक्षणाचा व्हिडिओ मंडळाच्या यु-टुयब चॅनेलवर उपलब्ध करुण देण्याबाबत  06-07-2021

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. 12 वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपद्धती प्रशिक्षणाचा व्हिडिओ मंडळाच्या यु-टुयब  चॅनेलवर उपलब्ध करुण देण्याबाबत

इ. १२ वी परीक्षा सॅन २०२१ (इ. १० वी) विद्यार्थीनिहाय सर्वोत्तम तीन विषयांच्या सरासरी तक्ता  06-07-2021

इ. १२ वी परीक्षा सॅन २०२१ (इ. १० वी) विद्यार्थीनिहाय सर्वोत्तम तीन विषयांच्या सरासरी तक्ता

इ. १२ वी तुरळक विषय घेऊन प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थीनिहाय गुणतक्ता  06-07-2021

इ. १२ वी तुरळक विषय घेऊन प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थीनिहाय गुणतक्ता

इ. १२ वी खाजगी विद्यार्थ्यांसाठी विषयनिहाय गुणतक्ता  06-07-2021

इ. १२ वी खाजगी विद्यार्थ्यांसाठी विषयनिहाय गुणतक्ता

इ. १२ वी सर्व प्रकारच्या पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थीनिहाय गुणतक्ता  06-07-2021

इ. १२ वी सर्व प्रकारच्या पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थीनिहाय गुणतक्ता

इ. १२ वी सर्व प्रकारच्या नियमित विद्यार्थ्यांसाठी विषयनिहाय गुणतक्ता  06-07-2021

इ. १२ वी सर्व प्रकारच्या नियमित विद्यार्थ्यांसाठी विषयनिहाय गुणतक्ता

शैक्षणिक वर्ष २०२-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत सूचना  06-07-2021

शैक्षणिक वर्ष २०२-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत सूचना

शैक्षणिक वर्ष २०२-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत  06-07-2021

शैक्षणिक वर्ष २०२-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत

सन २०१७-१८, २०१८-१९ आणि सन २०१९-२० मधील टंचाईग्रस्त/दुष्काळग्रस्त आणि अवेळी पावसामुळे बाधित क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शूल्क प्रतिपूर्ती योजना ऑनलाइन माहिती देणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत  06-07-2021

सन २०१७-१८, २०१८-१९ आणि सन २०१९-२० मधील टंचाईग्रस्त/दुष्काळग्रस्त आणि अवेळी पावसामुळे बाधित क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शूल्क प्रतिपूर्ती योजना ऑनलाइन माहिती देणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत

इ . १० वी मूल्यमापन त्रुटी प्रकटन  04-07-2021

इ . १० वी मूल्यमापन  त्रुटी  प्रकटन

इ . १० वी साठी अंतिम मूल्यमापन गुण /श्रेणी व इतर कागदपत्रे जमा करण्याचे सुधारित दिनांक परिपत्रक .  30-06-2021

इ . १० वी साठी अंतिम मूल्यमापन गुण /श्रेणी व इतर कागदपत्रे जमा करण्याचे सुधारित दिनांक परिपत्रक . 

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) परीक्षेसाठी अंतिम मूल्यमापन गुण/श्रेणी/सर्व परिशिष्ट व इतर कागदपत्रे मंडळाकडे जमा करणेबाबत  29-06-2021

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) परीक्षेसाठी अंतिम मूल्यमापन गुण/श्रेणी/सर्व परिशिष्ट व इतर कागदपत्रे मंडळाकडे जमा करणेबाबत

इयत्ता 12 वी विज्ञान प्रात्यक्षिक नोंदवहीतील प्रमाणपत्राबाबत  29-06-2021

इयत्ता 12 वी विज्ञान प्रात्यक्षिक नोंदवहीतील प्रमाणपत्राबाबत

उच्च माध्यमिक स्तरावरील 'पर्यावरण शिक्षण व जलसुरक्षा' या श्रेणी विषयाच्या मूल्यमापनासाठी अंतर्गत व बाह्य परीक्षक नेमणुकीबाबत  29-06-2021

उच्च माध्यमिक स्तरावरील 'पर्यावरण शिक्षण व जलसुरक्षा' या श्रेणी विषयाच्या मूल्यमापनासाठी अंतर्गत व बाह्य परीक्षक नेमणुकीबाबत

सन 2020-21 इ. 10 वी परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना शासकीय रेखाकला परीक्षेचे सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबत  24-06-2021

सन 2020-21 इ. 10 वी परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना शासकीय रेखाकला परीक्षेचे सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबत

इ. १० वी सुधारीत मुल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत तांत्रिक सूचना  24-06-2021

इ. १० वी सुधारीत मुल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत तांत्रिक सूचना

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) परीक्षा सन 2021 साठी प्रविष्ठ विद्यार्थ्यांच्या नाव, जन्मतारीख, विषय व तत्सम माहितीमधील दुरुस्त्यांबाबत  23-06-2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) परीक्षा सन 2021 साठी प्रविष्ठ विद्यार्थ्यांच्या नाव, जन्मतारीख, विषय व तत्सम माहितीमधील दुरुस्त्यांबाबत

सन 2021 मध्ये आयोजित करण्यात आलेली उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ .12वी) रद्द केल्याबाबत  16-06-2021

सन  2021 मध्ये आयोजित करण्यात आलेली उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ .12वी) रद्द केल्याबाबत 

सन 2020-21 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या इ. 10 वी व इ. 12 वी परीक्षेचे क्रिडा गुणांसाठीचे प्रस्तावासाठी मुदतवाढ देणेबाबत  15-06-2021

सन 2020-21 मध्ये घेण्यात  येणाऱ्या इ. 10 वी व इ. 12 वी परीक्षेचे क्रिडा गुणांसाठीचे प्रस्तावासाठी मुदतवाढ देणेबाबत

Parishisht-2  10-06-2021

Parishisht-2

Parishisht-4  10-06-2021

Parishisht-4

शैक्षणिक वर्ष २०२० -२१ साठी माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत-  10-06-2021

शैक्षणिक वर्ष २०२० -२१ साठी माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत-

इयत्ता १२वी सन २०२०-२१ साठी अभयासक्रमाचा मूल्यमापन आराखडा व तद्नुषंनीक बाबींबाबत उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाबाबत  31-03-2021

इयत्ता १२वी सन २०२०-२१ साठी अभयासक्रमाचा मूल्यमापन आराखडा व तद्नुषंनीक बाबींबाबत उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाबाबत 

सन - 2021मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन भरणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत  19-01-2021

सन - 2021मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन भरणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत

सन - 2021मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत  19-01-2021

सन - 2021मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत

सन 2020-21 या वर्षाकरीता राज्यातील माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धा मंडळातर्फे आयोजित करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत  08-01-2021

सन 2020-21 या वर्षाकरीता राज्यातील माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धा मंडळातर्फे  आयोजित करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत

सन 2021 मधे घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. 12 वी ) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत  06-01-2021

सन 2021 मधे घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. 12 वी ) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत

सन 2021 मधे घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाइन सादर करावयाच्या तारखांबाबत  05-01-2021

सन 2021 मधे घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाइन सादर करावयाच्या  तारखांबाबत

माध्यमिक शालान्त व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा नोव्हे./डिसें - 2020 परीक्षेची मुळ गुणपत्रके वितरणाबाबत  01-01-2021

माध्यमिक शालान्त व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा नोव्हे./डिसें - 2020 परीक्षेची मुळ गुणपत्रके वितरणाबाबत

इ. 10 वी परीक्षा मार्च 2021 च्या शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबतच्या प्रस्तावाबाबत  30-12-2020

इ. 10 वी परीक्षा मार्च 2021 च्या शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबतच्या प्रस्तावाबाबत

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा सन - 2021 परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत  14-12-2020

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा सन - 2021 परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या  तारखांबाबत

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च - 2020 च्या प्रमाणपत्र वितरणाबाबत  14-12-2020

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च - 2020 च्या प्रमाणपत्र वितरणाबाबत 

माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफिले भारणेबाबत  12-12-2020

माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफिले भारणेबाबत 

सण 2020-2021 या वर्षाकरीता माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धा मंडळातर्फे आयोजित केल्याबाबत  08-12-2020

सण 2020-2021 या वर्षाकरीता माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धा मंडळातर्फे आयोजित केल्याबाबत

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च 2021 करिता खाजगी विद्यार्थी नावनोंदणीस मुदतवाढ  29-11-2020

माध्यमिकवउच्चमाध्यमिकप्रमाणपत्रपरीक्षाफेब्रु/मार्च  2021 करिता  खाजगीविद्यार्थीनावनोंदणीसमुदतवाढ 

नोव्हेंबर - डिसेंबर २०२० मधील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेकरिता ऑनलाईन प्रवेशपत्र उपलब्ध करून देणेबाबत  12-11-2020

नोव्हेंबर - डिसेंबर २०२० मधील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेकरिता ऑनलाईन प्रवेशपत्र उपलब्ध करून देणेबाबत

नोव्हेंबर - डिसेंबर २०२० मधील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेकरिता ऑनलाईन प्रवेशपत्र उपलब्ध करून देणेबाबत  12-11-2020

नोव्हेंबर - डिसेंबर २०२० मधील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेकरिता ऑनलाईन प्रवेशपत्र उपलब्ध करून देणेबाबत 

इ. 12 वीच्या भाषा व भाषेतर या विषयांचे सुधारित मूल्यमापन आराखडे, घटकनिहाय गुणविभागणी व अंतर्गत मूल्यमापन योजना इत्यादींबाबत  06-11-2020

इ. 12 वीच्या भाषा व भाषेतर या विषयांचे सुधारित मूल्यमापन आराखडे, घटकनिहाय गुणविभागणी व अंतर्गत मूल्यमापन योजना इत्यादींबाबत

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा नोव्हेंबर/डिसेंबर - 2020 अतिविलंब/विशेष अतिविलंब/अतिविशेष अतिविलंब आवेदनपत्रे भरण्याच्या तारखा  06-11-2020

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा नोव्हेंबर/डिसेंबर - 2020 अतिविलंब/विशेष अतिविलंब/अतिविशेष अतिविलंब आवेदनपत्रे भरण्याच्या तारखा

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा नोव्हेंबर/डिसेंबर - 2020 विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे अतिविलंब/विशेष अतिविलंब/अतिविशेष अतिविलंब पद्धतीने भरण्याच्या तारखा  05-11-2020

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा नोव्हेंबर/डिसेंबर - 2020 विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे अतिविलंब/विशेष अतिविलंब/अतिविशेष अतिविलंब पद्धतीने भरण्याच्या तारखा

इ. 12 वी मुल्यमापन आराखडा, घटकनिहाय गुणविभागणी व अंतर्गत मुल्यमापन योजना इत्यादींबाबत  29-10-2020

इ. 12 वी मुल्यमापन आराखडा, घटकनिहाय गुणविभागणी व अंतर्गत मुल्यमापन योजना  इत्यादींबाबत

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा नोव्हे/डिसें - 2020 करीता प्रचलित पद्धतीने परीक्षा शुल्क भरण्याबाबत  29-10-2020

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा नोव्हे/डिसें - 2020 करीता प्रचलित पद्धतीने परीक्षा शुल्क भरण्याबाबत

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च 2020 च्या परीक्षेनंतर जुन्या अभ्यासक्रमाच्या विषयामध्ये सुट न मिळालेल्या/उत्तीर्ण न झालेल्या विद्यार्थ्यांबाबत  29-10-2020

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च  2020 च्या परीक्षेनंतर जुन्या अभ्यासक्रमाच्या विषयामध्ये सुट न  मिळालेल्या/उत्तीर्ण  न झालेल्या विद्यार्थ्यांबाबत

इ. 12 वी नोव्हे/डिसें 2020 परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याबाबत तसेच विद्यार्थी याद्या व चलन जमा करणेबाबत  28-10-2020

इ. 12 वी नोव्हे/डिसें 2020 परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याबाबत तसेच विद्यार्थी याद्या व  चलन जमा करणेबाबत

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील 11 वी व 12 वी योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्ताव स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत  23-10-2020

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील 11 वी व 12 वी योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्ताव स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत

इ. 10 वी नोव्हे./डिसें - 2020 परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन भरणेबाबत  23-10-2020

इ. 10 वी नोव्हे./डिसें - 2020 परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन भरणेबाबत

इ. 10 वी/ इ. 12वी. पुरवणी परीक्षा नोव्हेंबर/डिसेंबर - 2020 परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याबाबत  20-10-2020

इ. 10 वी/ इ. 12वी. पुरवणी परीक्षा नोव्हेंबर/डिसेंबर - 2020 परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याबाबत

इ १२ वी पुनर्रचित अभ्यासक्रमाचा मूल्यमापन आराखडा व तद्नुषंगिक बाबींसंदर्भात उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी ऑनलाईन नाव नोंदणीबाबत  02-10-2020

इ १२ वी पुनर्रचित अभ्यासक्रमाचा मूल्यमापन आराखडा व तद्नुषंगिक बाबींसंदर्भात उच्च माध्यमिक  शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी ऑनलाईन नाव नोंदणीबाबत 

इ. 12 वी PCMB सुधारित मूल्यमापन आराखडा  25-09-2020

इ. 12 वी PCMB सुधारित मूल्यमापन आराखडा

इ. 12 वी भाषेत्तर विषय सुधारित मूल्यमापन आराखडा  25-09-2020

इ. 12 वी भाषेत्तर विषय सुधारित मूल्यमापन आराखडा 

About Shikshan Sankraman & Nondni Shulka  16-09-2020

About Shikshan Sankraman & Nondni Shulka

महाराष्ट्र राज्याबाहेरील तसेच भारताबाहेरील देशातून इ. १० वी @ ११ वी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थांनी इ. ११ वी @ १२ वी प्रवेशासाठी मंडळाकडून घावयाच्या योग्यता प्रमाणपत्राबाबत  10-09-2020

महाराष्ट्र राज्याबाहेरील तसेच भारताबाहेरील देशातून इ. १० वी,  ११ वी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थांनी इ. ११ वी , १२ वी प्रवेशासाठी मंडळाकडून घावयाच्या योग्यता प्रमाणपत्राबाबत  

माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफाईल भरणेबाबत  28-08-2020

माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफाईल भरणेबाबत

शिक्षण संक्रमण व नोंदणी शुल्क भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत...  16-08-2020

शिक्षण संक्रमण व नोंदणी शुल्क भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत...

इ. 10वी मार्च 2020 विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका व संपादणुक अहवाल पाठविणेबाबत  13-08-2020

इ. 10वी मार्च 2020 विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका व संपादणुक अहवाल पाठविणेबाबत 

इ. 10 वी मार्च 2021 परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी...  13-08-2020

इ. 10 वी मार्च 2021 परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी

इ. 10वी श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या विकल्प फॉर्मबाबत  13-08-2020

इ. 10वी श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या विकल्प फॉर्मबाबत

SSC MARCH-2020 MARKSHEET DISTRIBUTION DATE.  13-08-2020

SSC MARCH-2020 MARKSHEET DISTRIBUTION DATE.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांनी प्रोफाईल भरणेबाबत  10-08-2020

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांनी प्रोफाईल भरणेबाबत 

शिक्षण संक्रमण शुल्क व नोंदणी शुल्काबाबत  29-07-2020

शिक्षण संक्रमण शुल्क व नोंदणी शुल्काबाबत

IMPORTANT CIRCULARS OF HSC EXAM FEB/MARCH - 2020  28-07-2020

IMPORTANT CIRCULARS OF HSC EXAM FEB/MARCH - 2020

माध्यमिक शालान्त ( इ. १० वी ) व उच्च माध्यमिक ( इ. १२ वी ) प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२० - खेळाडू, एन एन सी , स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत  22-06-2020

माध्यमिक शालान्त ( इ. १० वी )  व   उच्च माध्यमिक ( इ. १२ वी ) प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२० - खेळाडू, एन एन सी , स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत 

NEFT RTGS FORMAT  04-02-2020

NEFT RTGS FORMAT 

12 वी आरोग्य व शारिरीक शिक्षण आणि पर्यावरण व जलसुरक्षा या विषयांचे प्रशिक्षणाबाबत  19-01-2020

12 वी आरोग्य व शारिरीक शिक्षण आणि पर्यावरण व जलसुरक्षा या विषयांचे प्रशिक्षणाबाबत

माध्यमिक व उच्च माधामिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२० आवेदनपत्रातील अनु क्र. १० मधील समोर ज्यू धर्माचे नाव समाविष्ट करणेबाबत  08-01-2020
११ वी विज्ञान शाखेत प्रवेश घेण्यासाठीचे निकषाबाबत  22-10-2019

११ वी विज्ञान शाखेत प्रवेश घेण्यासाठीचे निकषाबाबत 

PANEL FORM FOR SSC EXAM MARCH 2020  14-09-2019

PANEL FORM FORM FOR SSC EXAM MARCH 2020

इ. १२ वी पॅनल फॉर्म  10-09-2019

इ. १२ वी पॅनल फॉर्म

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च/जुलै २०२० करीता परीक्षक/नियामक तसेच शिक्षकांची माहिती अद्यावत करणेबाबत  10-09-2019

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च/जुलै २०२० करीता परीक्षक/नियामक तसेच शिक्षकांची माहिती अद्यावत करणेबाबत

इ. १० वी पॅनल फॉर्म  10-09-2019

इ. १० वी पॅनल फॉर्म

मुख्याध्यापक प्राचार्य सभा 2019 PPT  09-09-2019

मुख्याध्यापक प्राचार्य सभा 2019 PPT

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेची महत्वाची परिपत्रके  07-09-2019

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेची महत्वाची परिपत्रके 

Please Update Your Saral Portal Before 31/08/2019  25-08-2019

Please Update Your Saral Portal Before 31/08/2019

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२० खाजगी विद्यार्थी नावनोंदणी अर्जासोबत लागणारी कागदपत्रे व जमा करण्याच्या तारखांबाबत...  09-08-2019

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२० खाजगी विद्यार्थी नावनोंदणी अर्जासोबत लागणारी कागदपत्रे व जमा करण्याच्या तारखांबाबत...

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम इग्नाईट प्रतियोगिता - २०१९ बाबत  30-07-2019

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम इग्नाईट प्रतियोगिता - २०१९ बाबत

दिव्यांगासाठीचे वैद्यकीय प्रमाणपत्राचे नमुने  25-07-2019

दिव्यांगासाठीचे वैद्यकीय प्रमाणपत्राचे नमुने

मा शा प्र परीक्षा मार्च २०२० ला प्रविष्ठ होणऱ्या अंध अपंग मुकबधीर शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल बहुविकलांग अध्यन अक्षम व ऑटीझमग्रस्त विद्यार्थांना देय सवलत मिळणेबाबत  25-07-2019
मा शा प्र परीक्षा मार्च २०२० ला प्रविष्ठ होणऱ्या अंध अपंग मुकबधीर शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल बहुविकलांग अध्यन अक्षम व ऑटीझमग्रस्त विद्यार्थांना देय सवलत मिळणेबाबत  24-07-2019

मा शा प्र परीक्षा मार्च २०२० ला प्रविष्ठ होणऱ्या अंध अपंग मुकबधीर शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल बहुविकलांग अध्यन अक्षम व ऑटीझमग्रस्त विद्यार्थांना देय सवलत मिळणेबाबत 

कौशल्य शेतू मधील व्यवसाय अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणेबाबतच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणेबाबत  27-06-2019

कौशल्य शेतू मधील व्यवसाय अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणेबाबतच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणेबाबत

कौशल्य शेतू मधील व्यवसाय अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ट्रान्सफर ऑफ क्रेडिट्सचा लाभ घेण्यासाठी सूचना  20-06-2019

कौशल्य शेतू मधील व्यवसाय अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ट्रान्सफर ऑफ क्रेडिट्सचा लाभ घेण्यासाठी सूचना  

कौशल्य शेतू मधील व्यवसाय अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ट्रान्सफर ऑफ क्रेडिट्सचा लाभ घेण्यासाठी सूचना  20-06-2019

कौशल्य शेतू मधील व्यवसाय अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ट्रान्सफर ऑफ क्रेडिट्सचा लाभ घेण्यासाठी सूचना  

Implementation of INSPIRE Award-MANAK scheme 2019-20 regarding  20-06-2019

Implementation of INSPIRE Award-MANAK scheme 2019-20 regarding 

महाराष्ट्र राज्याबाहेरील तसेच भारताबाहेरील देशातुन इ १० वी / ११ वी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थांनी इ ११ वी / १२ वी प्रवेशासाठी मंडळाकडून घ्यावयाच्या योग्यता प्रमाणपत्राबाबत  13-06-2019

महाराष्ट्र राज्याबाहेरील तसेच भारताबाहेरील  देशातुन इ १० वी / ११ वी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थांनी इ ११ वी / १२ वी प्रवेशासाठी मंडळाकडून घ्यावयाच्या योग्यता प्रमाणपत्राबाबत 

इ १ ली ते १२ वी परीक्षेतील विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार मूल्यांकनाबाबत व शैक्षणिक सवलती संदर्भात मार्गदर्शक सूचना  02-11-2018

इ १ ली ते १२ वी परीक्षेतील विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार मूल्यांकनाबाबत व शैक्षणिक  सवलती  संदर्भात मार्गदर्शक सूचना

शाळा / कनिष्ठ महाविदयालय प्रथम मंडळ मान्यता / मान्यता वर्धित / कायम मंडळ मान्यता इ तपशील  26-10-2018

शाळा / कनिष्ठ महाविदयालय प्रथम मंडळ मान्यता / मान्यता वर्धित / कायम मंडळ मान्यता इ तपशील http://sscboardnashik.com/upload/School recoznisation.pdf

भाषा विषायांचे मूल्यमापन  27-01-2017

भाषा विषायांचे मूल्यमापन

मंडळ मान्यता व सांकेतांक क्रमांक कायम करणेबाबत.  18-12-2015

मंडळ मान्यता व सांकेतांक क्रमांक कायम करणेबाबत. 

माहितीचा अधिकार - कलम २ (ह)  11-09-2015

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये विभागवार लोक प्राधिकारी यांची यादी भाग -४

माहितीचा अधिकार अधिनियम -कलम २ (ह)  11-09-2015

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये विभागवार लोक प्राधिकारी यांची यादी भाग -३

 18-06-2015

1) फेब्रुवारी-मार्च २०१५ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेत  प्रविष्ठ झालेल्या विध्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका व  संपादणूक अहवाल पाठविणेबाबत… 

2) उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र , सप्टेंबर-ऑक्टोंबर २०१४ परीक्षेच्या प्रमाणपत्राबाबत 

3) अपंग विद्यार्थ्यांबाबत मुख्यधापकाने द्यावयाचे प्रमाणपत्र 

4) concession for Physically Handicap candidate S.S.C. Exam March/Oct.201-

5) Concession forAutistic Candidate S.S.C. Exam March/Oct 201-

6) Concession for Spastic Candidate S.S.C. Exam March/Oct 2001

7) Concession for Learning Disabled Candidate S.S.C. Exam March/Oct 2001 

8) Concession for Deaf/Dumb Candidate S.S.C. Exam March/Oct 2001

9) Concession for Blind Candidate S.S.C. Exam March/Oct 2001

10) माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा २०१६ साठी ७५ टक्के  पेक्षा कमी उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत 

11) मार्च २०१५ च्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेत प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका व संपादणूक अहवाल पाठविणेबाबत 

12) माध्यमिक शालांत परीक्षा सप्टे/ऑक्टो २०१४ च्या प्रमाणपत्राबाबत

13) माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१६ व त्यापुढील परीक्षेस  प्रविष्ट होणार्या अंध,अपंग,मूक-बधिर, शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल, बहुविकलांग, अध्ययन अक्षम व ऑटीझम ग्रस्त विद्यार्थ्यांना मंडळ नियमावलीतील नियम क्र ३८ (२) मधील परिशिष्ट नुसार देय सवलत मिळणेबाबत 

14) विद्यार्थ्यांची हजेरी क्षमापित / आवेदनपत्र रद्द  करण्यासंबंधी शिफारस

15) फेब्रुवारी-मार्च २०१५ मध्ये  घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ . १२ वी ) परीक्षेस  गुणसुधार / श्रेणीसुधार योजनेंतर्गत प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या विकल्प फॉर्मबाबत

16) गुणसुधार / श्रेणीसुधार योजना   विकल्प फॉर्म नमुना 

17) माहे फ़ेब्रुवरी-मार्च २०१६ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेस प्रविष्ट होणार्या अंध,मूक-बधिर, शारीरिकदृष्ट्या अपंग (दुर्बल), बहुविकलांग व अध्ययन अक्षम अनुद्नेय सवलतीबाबत 

18) माध्यमिक शालांत/उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फ़ेब्रु/मार्च/सप्टें/ऑक्टों -2001 परीक्षेच्या वेळी अंध,मूकबधिर, शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल, बहुविकलांग,अध्ययन अक्षमता व ऑटीझमग्रस्त विद्यार्थ्यांना केंद्रावर दिलेल्या सवलतीचा माहिती तक्ता

19) मंडळास प्राप्त होणाऱ्या  समकक्षता प्रस्तावाबाबत  

कृतीपात्रिकांचे आराखडे इ . ९ वी साठी सुधारित मूल्यमापन पद्धत  17-06-2015

कृतीपात्रिकांचे  आराखडे इ . ९ वी साठी सुधारित मूल्यमापन पद्धत