माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२४ चे प्रात्यक्षिक, श्रेणी, तोंडी व अंतर्गत मूल्यमापनाचे ऑनलाइन पद्धतीने गुण भरणेबाबत  10-07-2024

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२४ चे प्रात्यक्षिक, श्रेणी, तोंडी व अंतर्गत मूल्यमापनाचे ऑनलाइन पद्धतीने गुण भरणेबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०२४ चे तोंडी,प्रात्यक्षिकचे गुण ऑनलाइन भरणेबाबत सूचना, त्यासंबंधी वेळापत्रक  05-07-2024

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०२४ चे तोंडी,प्रात्यक्षिकचे गुण ऑनलाइन भरणेबाबत सूचना, त्यासंबंधी वेळापत्रक

जुलै-ऑगस्ट २०२४ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र(इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या ऑनलाइन प्रवेशपत्राबाबत  03-07-2024

जुलै-ऑगस्ट २०२४ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र(इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या ऑनलाइन प्रवेशपत्राबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र(इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र(इ.१२ वी) पुरवणी परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२४ विद्यार्थ्यांची अतिविलंब/विशेष अतिविलंब/अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत  24-06-2024

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र(इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र(इ.१२ वी) पुरवणी परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२४ विद्यार्थ्यांची अतिविलंब/विशेष अतिविलंब/अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा शुल्क तक्ता (परिशिष्ट अ)  20-06-2024

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा शुल्क तक्ता (परिशिष्ट अ)

नोंदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण शुल्क भरणेबाबत  20-06-2024

नोंदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण शुल्क भरणेबाबत

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा शुल्क तक्ता (परिशिष्ट ब)  14-06-2024

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा शुल्क तक्ता (परिशिष्ट ब)

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) जुलै २०२४ चे आवेदनपत्र ऑनलाइन पद्धतीने भरणेबाबत  06-06-2024

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) जुलै २०२४ चे आवेदनपत्र ऑनलाइन पद्धतीने भरणेबाबत

माध्यमिक शालान्त इ. १० वी प्रमाणपत्र पुरवणी परीक्षा, जुलै -ऑगस्ट २०२४ व मुख्य परीक्षा २०२५ साठी परीक्षा शुल्कामध्ये वाढ करणेबाबत.  30-05-2024

माध्यमिक शालान्त इ. १० वी प्रमाणपत्र पुरवणी परीक्षा, जुलै -ऑगस्ट २०२४ व मुख्य परीक्षा २०२५ साठी परीक्षा शुल्कामध्ये वाढ करणेबाबत. 

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै ऑगस्ट २०२४ चे आवेदनपत्र ऑनलाइन पद्धतीने सादर करणेबाबत  27-05-2024

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै ऑगस्ट २०२४ चे आवेदनपत्र ऑनलाइन पद्धतीने सादर करणेबाबत

निकाल प्रकटन इ.१२वी फेब्रुवारी-मार्च २०२४  21-05-2024

निकाल प्रकटन इ.१२वी फेब्रुवारी-मार्च २०२४

उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी) प्रमाणपत्र पुरवणी परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२४ व मुख्य परीक्षा २०२५ साठी परीक्षा शुल्कामध्ये वाढ करणेबाबत  21-05-2024

उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी) प्रमाणपत्र पुरवणी परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२४ व मुख्य परीक्षा २०२५ साठी परीक्षा शुल्कामध्ये वाढ करणेबाबत

इ.१० वी व इ.१२ वी परीक्षेस शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयास मंडळ मान्यता नसलेला विषय खाजगीरित्या अध्ययन करून स्वतःच्या जबाबदारीवर विद्यार्थ्यास प्रविष्ठ होण्याची परवानगी देण्याबाबतच्या सध्याच्या धोरणात सुधारणा करणेबाबत  25-04-2024

इ.१० वी व इ.१२ वी परीक्षेस शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयास मंडळ मान्यता नसलेला विषय खाजगीरित्या अध्ययन करून स्वतःच्या जबाबदारीवर विद्यार्थ्यास प्रविष्ठ होण्याची परवानगी देण्याबाबतच्या सध्याच्या धोरणात सुधारणा करणेबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा(इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रु.मार्च २०२४ च्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी.स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबतच्या प्रस्तावाबाबत  28-02-2024

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा(इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रु.मार्च २०२४ च्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी.स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबतच्या प्रस्तावाबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा मार्च २०२४ चे प्रात्यक्षिक, तोंडी व अंतर्गत (Practical & Internal) मूल्यमापनाचे ऑनलाइन पद्धतीने गुण भरणेबाबत  27-02-2024

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा मार्च २०२४ चे प्रात्यक्षिक, तोंडी व अंतर्गत (Practical & Internal) मूल्यमापनाचे ऑनलाइन पद्धतीने गुण भरणेबाबत

शास्त्रीय कला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याकरिता निवड करण्यात आलेल्या संस्थांना मान्यता देण्याबाबत  27-02-2024

शास्त्रीय कला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याकरिता निवड करण्यात आलेल्या संस्थांना मान्यता देण्याबाबत

more..
मार्च २०२४ मधील माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेस होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत  13-02-2024

मार्च २०२४ मधील माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेस होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत

शिक्षा सूची वाचन फेब्रुवारी मार्च २०२४  06-02-2024

शिक्षा सूची वाचन फेब्रुवारी मार्च २०२४

मार्च २०२४ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेच्या ऑनलाइन प्रवेशपत्राबाबत(Hall Ticket)  02-02-2024

मार्च २०२४ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेच्या ऑनलाइन प्रवेशपत्राबाबत(Hall Ticket)

दिव्यांग विद्यार्थ्यास जादा वेळ व लेखनिक सवलत मिळणेबाबतचा प्रस्ताव  18-01-2024

दिव्यांग विद्यार्थ्यास जादा वेळ व लेखनिक सवलत मिळणेबाबतचा प्रस्ताव

मार्च २०२४ मधील माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र(इ.१० वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यास शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत  15-01-2024

मार्च २०२४ मधील माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र(इ.१० वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यास शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रु-मार्च २०२४ परीक्षेसाठी प्रविष्ठ होणाऱ्या खाजगी विद्यार्थ्याचे नावनोंदणी अर्ज अतिविलंब शुल्काने स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत  15-01-2024

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रु-मार्च २०२४ परीक्षेसाठी प्रविष्ठ होणाऱ्या खाजगी विद्यार्थ्याचे नावनोंदणी अर्ज अतिविलंब शुल्काने स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) मार्च २०२४ परीक्षेतील विद्यार्थ्यांच्या अतिविलंब/विशेष अतिविलंब/अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत  15-12-2023

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) मार्च २०२४ परीक्षेतील विद्यार्थ्यांच्या अतिविलंब/विशेष अतिविलंब/अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत

डायबेटीज (Diabetes mellitus type) आजार असलेल्या विद्यार्थ्यांना सोयी सवलती मिळणेबाबत  12-12-2023

डायबेटीज (Diabetes mellitus type) आजार असलेल्या विद्यार्थ्यांना सोयी सवलती मिळणेबाबत

Regarding International Punjabi Language Olympiad 2023  12-12-2023

Regarding International Punjabi Language Olympiad 2023

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून इ. ११ वी व १२ वी च्या भौतिकशास्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र व गणित ( कला, वाणिज्य व विज्ञान ) या विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेतील सुचनांमधील बदलाबाबत  21-11-2023

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून इ. ११ वी व  १२ वी च्या भौतिकशास्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र व गणित ( कला, वाणिज्य व विज्ञान ) या विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेतील सुचनांमधील बदलाबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) मार्च २०२४ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या नियमित तारखांना मुदतवाढ व विलंब शुल्काच्या तारखांबाबत  21-11-2023

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) मार्च २०२४ परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या नियमित तारखांना मुदतवाढ व विलंब शुल्काच्या तारखांबाबत

प्रकल्प वीर गाथा आवृत्ती (३.०) संकल्पना अंमलबजावणीबाबत  06-11-2023

प्रकल्प वीर गाथा आवृत्ती (३.०) संकल्पना अंमलबजावणीबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) मार्च २०२४ परीक्षेचे आवेदनपत्र ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत  24-10-2023

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) मार्च २०२४ परीक्षेचे आवेदनपत्र ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत

इ१० वी मार्च २०२४ खाजगी विद्यार्थी फॉर्म नं १७ च्या स्वाध्यायपुस्तिकेबाबत  11-10-2023

इ१० वी मार्च २०२४ खाजगी विद्यार्थी फॉर्म नं १७ च्या स्वाध्यायपुस्तिकेबाबत  

इ ५ वी व इ ८ वी मुक्त विद्यालय नाव नोंदणी अर्ज मुदतवाढी बाबत  11-10-2023

इ ५ वी व इ ८ वी मुक्त विद्यालय नाव नोंदणी अर्ज मुदतवाढी बाबत 

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा निकालापूर्वी व निकालानंतरच्या दुरुस्तीचे सुधारित दंडात्मक शुल्काबाबत  09-10-2023

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा निकालापूर्वी व निकालानंतरच्या दुरुस्तीचे सुधारित दंडात्मक शुल्काबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) जुलै -ऑगस्ट २०२३ पासून सुधारित दराने परीक्षा शुलक आकारणीबाबत.  06-10-2023

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) जुलै -ऑगस्ट २०२३ पासून सुधारित दराने परीक्षा शुलक आकारणीबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) मार्च २०२४ चित्रकला वाढीव गुण सवलतीबाबत  05-10-2023

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) मार्च २०२४ चित्रकला वाढीव गुण सवलतीबाबत

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) परीक्षेचा निकाल ऑनलाईन जाहीर करणेबाबत…  27-08-2023

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) परीक्षेचा निकाल ऑनलाईन जाहीर करणेबाबत…

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा इ. १२ वी मार्च २०२४ परीक्षेस खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी प्रक्रियेबाबत  17-08-2023

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा इ. १२ वी मार्च २०२४ परीक्षेस खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी प्रक्रियेबाबत

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा इ. १० वी मार्च २०२४ परीक्षेस खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी प्रक्रियेबाबत  17-08-2023

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा इ. १० वी मार्च २०२४ परीक्षेस खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी प्रक्रियेबाबत

NIOS ADMISSION  27-07-2023

NIOS ADMISSION

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रु.मार्च २०२३ क्रीडा सवलतीचे गुण प्रस्ताव मुदतवाढ देणेबाबत  13-04-2023

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रु.मार्च २०२३ क्रीडा सवलतीचे गुण प्रस्ताव मुदतवाढ देणेबाबत

Feb/March-2021 SSC & HSC About Exam fee Return.  03-04-2023

Feb/March-2021 SSC & HSC About Exam fee Return.

इ १० वी व इ १२ वी ची प्रमाणपत्र संबंधिताना तातडीने उपलब्ध करून देणेबाबत  21-02-2023

इ १० वी व इ १२ वी ची प्रमाणपत्र संबंधिताना तातडीने उपलब्ध करून देणेबाबत

उच्च माध्यमिक (इ.१२वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) फेब्रु मार्च २०२३ करिता प्रविष्ठ होणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यास सवलतीबाबत  17-02-2023

उच्च माध्यमिक (इ.१२वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) फेब्रु मार्च २०२३ करिता प्रविष्ठ होणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यास सवलतीबाबत

मार्च २०२३ शास्त्रीय कला चित्रकला व लोककला अतिरिक्त गुण प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत  03-02-2023

मार्च २०२३ शास्त्रीय कला चित्रकला व लोककला अतिरिक्त गुण प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत

शास्त्रीय कला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याकरिता निवड करण्यात आलेल्या संस्थांना मान्यता देण्याबाबत  26-01-2023

शास्त्रीय कला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याकरिता निवड करण्यात आलेल्या संस्थांना मान्यता देण्याबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (१० वी)परीक्षा मार्च २०२३ करिता प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्याचे आवेदनपत्र रद्द व हजेरी क्षमापित प्रस्ताव सादर करणेबाबत  26-01-2023

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (१० वी)परीक्षा मार्च २०२३ करिता प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्याचे आवेदनपत्र रद्द व हजेरी क्षमापित प्रस्ताव सादर करणेबाबत

मार्च २०२३ मधील माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शास्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत  19-01-2023

मार्च २०२३ मधील माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शास्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत 

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा मार्च २०२३ च्या शास्रीय कला, चित्रकला, क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याच्या प्रस्तावाबाबत  08-01-2023

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा मार्च २०२३ च्या शास्रीय कला, चित्रकला, क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याच्या प्रस्तावाबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा मार्च २०२३ विद्यार्थ्यांची अतिविलंब/विशेष अतिविलंब/अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत...  08-01-2023

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा मार्च २०२३ विद्यार्थ्यांची अतिविलंब/विशेष अतिविलंब/अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत... 

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२३ करिता शिक्षक यादी सादर करणेबाबत  17-10-2022

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२३ करिता शिक्षक यादी सादर करणेबाबत

प्राचार्य/मुख्याध्यापक यांच्या संयुक्त सभेस उपस्थित राहणेबाबत (जिल्हा - नाशिक)  16-09-2022

प्राचार्य/मुख्याध्यापक यांच्या संयुक्त सभेस उपस्थित राहणेबाबत (जिल्हा - नाशिक)

प्राचार्य/मुख्याध्यापक यांच्या संयुक्त सभेस उपस्थित राहणेबाबत (जिल्हा - जळगांव)  16-09-2022

प्राचार्य/मुख्याध्यापक यांच्या संयुक्त सभेस उपस्थित राहणेबाबत (जिल्हा - जळगांव)

संच मान्यतेनुसार इ. १२ वी ला शिकविणाऱ्या सर्व विषय शिक्षकांची माहिती लिंकद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणेबाबत  16-09-2022

संच मान्यतेनुसार इ. १२ वी ला शिकविणाऱ्या सर्व विषय शिक्षकांची माहिती लिंकद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणेबाबत

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३ करीता योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत Digilocker चे स्थलांतर प्रमाणपत्र (Migration Certificate) ग्राह्य धरण्याबाबत  15-09-2022

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३ करीता योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत Digilocker चे स्थलांतर प्रमाणपत्र (Migration Certificate) ग्राह्य धरण्याबाबत

Feb/March-2022 SSC & HSC Extention of Exam fee Return.  13-09-2022

Feb/March-2022 SSC & HSC Extention of Exam fee Return.

संच मान्यतेनुसार इ. १० वी ला शिकविणाऱ्या सर्व विषय शिक्षकांची माहिती लिंकद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणेबाबत  07-09-2022

संच मान्यतेनुसार इ. १० वी ला शिकविणाऱ्या सर्व विषय शिक्षकांची माहिती लिंकद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणेबाबत

प्राचार्य/मुख्याध्यापक यांच्या संयुक्त सभेस उपस्थित राहणेबाबत (जिल्हा - नंदुरबार)  07-09-2022

प्राचार्य/मुख्याध्यापक यांच्या संयुक्त सभेस उपस्थित राहणेबाबत (जिल्हा - नंदुरबार)

प्राचार्य/मुख्याध्यापक यांच्या संयुक्त सभेस उपस्थित राहणेबाबत (जिल्हा - धुळे)  07-09-2022

प्राचार्य/मुख्याध्यापक यांच्या संयुक्त सभेस उपस्थित राहणेबाबत (जिल्हा - धुळे)

जनरल रजिस्टर/प्रवेश निर्गम रजिस्टर वर बदल न करणेबाबत  04-09-2022

जनरल रजिस्टर/प्रवेश निर्गम रजिस्टर वर बदल न करणेबाबत

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३ करीता योग्यता प्रमाणपत्र अर्ज सादर करण्याबाबत परिपत्रक  02-09-2022

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३ करीता योग्यता प्रमाणपत्र अर्ज सादर करण्याबाबत परिपत्रक

अल्पसंख्यांक शाळांना इंग्रजी विषय प्रथम भाषा म्हणून मान्यता देणेबाबत  03-08-2022

अल्पसंख्यांक शाळांना इंग्रजी विषय प्रथम भाषा म्हणून मान्यता देणेबाबत

मा. आयुक्त शिक्षण कार्यालयामार्फत सुरु होणारे त्रैमासिक शिक्षणगाथा ची माहिती सर्व शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये यांना देणेबाबत  03-08-2022

मा. आयुक्त शिक्षण कार्यालयामार्फत सुरु होणारे त्रैमासिक शिक्षणगाथा ची माहिती सर्व शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये यांना देणेबाबत

ITI च्या विद्यार्थ्यांचा निकाल तयार करणेसंदर्भात  03-08-2022

ITI च्या विद्यार्थ्यांचा निकाल तयार करणेसंदर्भात

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासूनच्या थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश पात्रतेबाबत  03-08-2022

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासूनच्या थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश पात्रतेबाबत

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून इयत्ता १ ते १२ वी चा पाठ्यक्रम १००% राबविणेबाबत  03-08-2022

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून इयत्ता १ ते १२ वी चा पाठ्यक्रम १००% राबविणेबाबत 

फेब्रु/मार्च २०२१ च्या परीक्षेचे इ. १० वी व इ. १२ वी च्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परतावा मुदतवाढ देणेबाबत  19-07-2022

फेब्रु/मार्च २०२१ च्या परीक्षेचे इ. १० वी व इ. १२ वी च्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परतावा मुदतवाढ देणेबाबत

नोंदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण शुल्क भरणेबाबत  19-07-2022

नोंदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण शुल्क भरणेबाबत

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च एप्रिल 2022 परीक्षेचे गुणपत्रक वाटप करणेबाबत  30-06-2022

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च एप्रिल 2022 परीक्षेचे गुणपत्रक वाटप करणेबाबत

जुलै - ऑगस्ट २०२२ इयत्ता १० परीक्षेस मुदतवाढ  27-06-2022

जुलै - ऑगस्ट २०२२ इयत्ता  १० परीक्षेस मुदतवाढ

मार्च - एप्रिल २०२२ मध्ये मा. शा. प्रमाणपत्र परीक्षा इ. १० वी परीक्षेसाठी प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्याथ्यांना शाश्त्रिय कला, चित्रकला व लोककलेचे सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत...  26-05-2022

मार्च - एप्रिल  २०२२ मध्ये मा. शा. प्रमाणपत्र परीक्षा इ. १० वी परीक्षेसाठी प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्याथ्यांना शाश्त्रिय कला, चित्रकला व लोककलेचे सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत

more..
विषय 12 वि च्या माहिती तंत्रज्ञान व सामान्यज्ञान विषयाच्या ऑनलाईन परिक्षेबाबत  11-03-2022

विषय 12 वि च्या माहिती तंत्रज्ञान व सामान्यज्ञान विषयाच्या ऑनलाईन परिक्षेबाबत  -- 1

विषय 12 वि च्या माहिती तंत्रज्ञान व सामान्यज्ञान विषयाच्या ऑनलाईन परिक्षेबाबत  -- 2

विषय 10 वि 12वि च्या विद्यार्थ्यांना क्रीडा सवलतीच्या गुण देणेबाबत  01-03-2022

विषय 10 वि 12वि च्या विद्यार्थ्यांना क्रीडा सवलतीच्या गुण देणेबाबत

इ. १२ वेळापत्रकात अंशतः बदल  24-02-2022

इ. १२ वेळापत्रकात अंशतः बदल

इ.10 वी मार्च-2022 खेळाडू, एनसीसी व स्काऊट गाईडचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत  19-02-2022

इ.10 वी मार्च-2022 खेळाडू, एनसीसी व स्काऊट गाईडचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत

१० वी / १२ वी लेखी परीक्षेच्या सूचना  16-02-2022

१० वी / १२ वी  लेखी परीक्षेच्या सूचना

सन 2020-21 मध्ये इयत्ता 11 वी प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षा रद्द झाल्याने विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परत करनेबाबत  14-01-2022

सन 2020-21 मध्ये इयत्ता 11 वी प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षा रद्द झाल्याने विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परत करनेबाबत

इ . १० वी १२ वी च्या परीक्षांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या परीक्षा शुल्काबाबत  13-01-2022

http://sscboardnashik.com/upload/SSC & HSC Exam Fees Receipt 1.pdfइ . १० वी १२ वी च्या परीक्षांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या परीक्षा शुल्काबाबत 

इ . १० वी १२ वी च्या परीक्षांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या परीक्षा शुल्काबाबत  13-01-2022

इ . १० वी १२ वी च्या परीक्षांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या परीक्षा शुल्काबाबत 

सन २०१८,२०१९,२०२० टंचाईग्रस्त/दुष्काळग्रस्त क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क ऑनलाईन माहिती देणेसाठी मुदतवाढ.  05-01-2022

सन २०१८,२०१९,२०२० टंचाईग्रस्त/दुष्काळग्रस्त क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क ऑनलाईन माहिती देणेसाठी मुदतवाढ.

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) मार्च-एप्रिल 2022 लेखी परीक्षा वेळापत्रकाबाबत  01-01-2022

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) मार्च-एप्रिल 2022 लेखी परीक्षा वेळापत्रकाबाबत

कोविड 19 विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे आई व वडील, हयात पालक अथवा कायदेशीर पालक/दत्तक पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणेबाबत  01-01-2022

कोविड 19 विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे आई व वडील, हयात पालक अथवा कायदेशीर पालक/दत्तक पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणेबाबत

फेब्रु/मार्च च्या परीक्षेचे इ. 10 वी व इ. 12 वीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परताव्याच्या मुदतीबाबत अंतिम तारीख कळविणेबाबत  01-01-2022

फेब्रु/मार्च च्या परीक्षेचे इ. 10 वी व  इ. 12 वीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परताव्याच्या मुदतीबाबत अंतिम तारीख कळविणेबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) परीक्षा सन 2022 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.  22-12-2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) परीक्षा सन 2022 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.

NSQF-Plumber General Subject Aarakhada.  21-12-2021

NSQF-Plumber General Subject Aarakhada.

समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तरावरील व्यवसाय शिक्षण या योजनेअंतर्गत सुधारित अभ्यासक्रमानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून सुरु करणेबाबत....  21-12-2021

समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तरावरील व्यवसाय शिक्षण या योजनेअंतर्गत सुधारित अभ्यासक्रमानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून सुरु करणेबाबत.... 

NSQF RECENT CIRCULER.  21-12-2021

NSQF RECENT CIRCULER.

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च 2022 च्या शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबतच्या प्रस्तावाबाबत  15-12-2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च 2022 च्या शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबतच्या प्रस्तावाबाबत

सन 2022 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) परीक्षेस खाजगीरीत्या (FORM NO. 17) प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत  13-12-2021

सन 2022 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) व  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) परीक्षेस खाजगीरीत्या (FORM NO. 17) प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत

सन 2022 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. 12 वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत  13-12-2021

सन 2022 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. 12 वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत

सन 2022 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत  16-11-2021

सन 2022 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत

सन 2021 मधील माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. 10 वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. 12 वी) साठी नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परतावा करण्याबाबत  16-11-2021

सन 2021 मधील माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. 10 वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. 12 वी) साठी नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परतावा करण्याबाबत

इ. 10 वी व इ. 12 वी सप्टेंबर 2021 परीक्षेच्या निकाल वाटपाबाबत  08-11-2021

इ. 10 वी व इ. 12 वी सप्टेंबर 2021 परीक्षेच्या निकाल वाटपाबाबत

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र सन-2022 परीक्षेसाठी खाजगीरीत्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जाबाबत  15-09-2021

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र सन-2022 परीक्षेसाठी खाजगीरीत्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जाबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) पुरवणी परीक्षा सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2021 वेळापत्रकाबाबत  27-08-2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) पुरवणी परीक्षा सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2021 वेळापत्रकाबाबत

सन 2017-18, 2018-19 व 2019-20 मधील राज्यातील टंचाईग्रस्त/दुष्काळग्रस्त आणि अवेळी पावसामुळे बाधित क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना ऑनलाईन माहिती देणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत  27-08-2021

सन 2017-18, 2018-19 व 2019-20 मधील राज्यातील टंचाईग्रस्त/दुष्काळग्रस्त आणि अवेळी पावसामुळे बाधित क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना ऑनलाईन माहिती देणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत

मार्च 2022 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेतील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अनुज्ञेय सवलतीबाबत  27-08-2021

मार्च 2022 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेतील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अनुज्ञेय सवलतीबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) पुरवणी परीक्षा सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2021 विद्यार्थ्यांची अतिविलंब/विशेष अतिविलंब/अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत  23-08-2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) पुरवणी परीक्षा सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2021 विद्यार्थ्यांची अतिविलंब/विशेष अतिविलंब/अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा २०२१ च्या गुणपत्रिका व इतर साहित्य वितरणाबाबत  18-08-2021

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा २०२१ च्या गुणपत्रिका व इतर साहित्य वितरणाबाबत

सन २०२१-२२ च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणारी सामाईक प्रवेश परीक्षा (CET) रद्द व यासंबंधीचे शासन निर्णय अधिक्रमित केलेबाबत  18-08-2021

सन २०२१-२२ च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणारी सामाईक प्रवेश परीक्षा (CET) रद्द व यासंबंधीचे शासन निर्णय अधिक्रमित केलेबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) परीक्षा सन 2021 च्या पुरवणी परीक्षेचे शुल्क AXIS बँकेत भरणेबाबत  12-08-2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) परीक्षा सन 2021 च्या पुरवणी परीक्षेचे शुल्क AXIS बँकेत भरणेबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) सन 2021 च्या पुरवणी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत  09-08-2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) सन 2021 च्या पुरवणी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) परीक्षेच्या गुणपत्रिका व इतर साहित्य वितरणाबाबत  05-08-2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) परीक्षेच्या गुणपत्रिका व इतर साहित्य वितरणाबाबत

सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षाचे नोंदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण शुल्क भरणेबाबत  26-07-2021

सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षाचे नोंदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण शुल्क भरणेबाबत

सन 2021-22 च्या इयत्ता 11 वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेबाबत नव्याने लिंक उपलब्ध करुन देणेबाबत(CET)  25-07-2021

सन 2021-22 च्या इयत्ता 11 वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेबाबत नव्याने लिंक उपलब्ध करुन देणेबाबत(CET)

सन २०२१-२२ च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेसंदर्भात (CET) ऑनलाईन आवेदनपत्रे सादर करण्याची सुविधा तांत्रिक कारणासाठी बंद ठेवलेबाबत  22-07-2021

सन २०२१-२२ च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेसंदर्भात (CET) ऑनलाईन आवेदनपत्रे सादर करण्याची सुविधा तांत्रिक कारणासाठी बंद ठेवलेबाबत

सन 2021-22 च्या इयत्ता 11 वी प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेसंदर्भात (CET) हेल्पलाईन उपलब्धतेबाबत  20-07-2021

सन 2021-22 च्या इयत्ता 11 वी प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेसंदर्भात (CET) हेल्पलाईन उपलब्धतेबाबत

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इ. १२ वी साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीने मुख्याध्यापकांनी निकाल समितीने प्रमाणित केलेले विद्यार्थ्यांचे निकाल व अनुषंगिक स्वाक्षरी प्रपत्रे सीलबंद पाकिटे संकलन केंद्रावर जमा करणे बाबत  20-07-2021

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इ. १२ वी साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीने मुख्याध्यापकांनी निकाल समितीने प्रमाणित केलेले विद्यार्थ्यांचे निकाल व अनुषंगिक स्वाक्षरी प्रपत्रे सीलबंद पाकिटे संकलन केंद्रावर जमा करणे बाबत

सन 2021-22 च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेबाबत (CET)  20-07-2021

सन 2021-22 च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेबाबत (CET)

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) परीक्षा सन 2021 साठी प्रविष्ट विद्यार्थ्यांच्या नाव, जन्मतारीख, विषय व तत्सम दुरुस्त्यांबाबत  19-07-2021

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12 वी) परीक्षा सन 2021 साठी प्रविष्ट विद्यार्थ्यांच्या नाव, जन्मतारीख, विषय व तत्सम दुरुस्त्यांबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) परीक्षा सन 2021 साठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे बैठक क्रमांक अवगत करुन देणेबाबत  15-07-2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) परीक्षा सन 2021 साठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे बैठक क्रमांक अवगत करुन देणेबाबत

सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा सन - २०२१ चा निकाल व विविध तपशील जाहीर करणेबाबत  15-07-2021

सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा सन - २०२१ चा निकाल व विविध तपशील जाहीर करणेबाबत

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) सन - २०२१ सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार मंडळाच्या संगणक प्रणाली मध्ये माहिती भरण्याबाबत तांत्रिक सूचना  15-07-2021

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) सन - २०२१ सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार मंडळाच्या संगणक प्रणाली मध्ये माहिती भरण्याबाबत तांत्रिक सूचना

योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्याबाबत सुचना व कार्यपद्धती बाबत परिपत्रक  13-07-2021

योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्याबाबत सुचना व कार्यपद्धती बाबत परिपत्रक

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) सन - २०२१ परीक्षा मूल्यमापन करण्यासाठी संकलित निकाल तक्ते  13-07-2021

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) सन - २०२१ परीक्षा मूल्यमापन करण्यासाठी संकलित निकाल तक्ते

इ. १२ वी सर्व प्रकारच्या पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थीनिहाय सुधारीत गुणतक्ता  09-07-2021

इ. १२ वी सर्व प्रकारच्या पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थीनिहाय सुधारीत गुणतक्ता

इ. १२ वी तुरळक विषय घेऊन प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थीनिहाय सुधारीत गुणतक्ता  09-07-2021

इ. १२ वी तुरळक विषय घेऊन प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थीनिहाय सुधारीत गुणतक्ता

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपध्दतीसंदर्भात हेल्पलाईन उपलब्धतेबाबत  07-07-2021

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपध्दतीसंदर्भात हेल्पलाईन उपलब्धतेबाबत

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा सन २०२०-२१ साठी विद्यार्थ्यांना त्याचे बैठक क्रमांक अवगत करून देणेबाबत  07-07-2021

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा सन २०२०-२१ साठी विद्यार्थ्यांना त्याचे बैठक क्रमांक अवगत करून देणेबाबत

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. 12 वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपद्धती प्रशिक्षणाचा व्हिडिओ मंडळाच्या यु-टुयब चॅनेलवर उपलब्ध करुण देण्याबाबत  06-07-2021

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. 12 वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपद्धती प्रशिक्षणाचा व्हिडिओ मंडळाच्या यु-टुयब  चॅनेलवर उपलब्ध करुण देण्याबाबत

इ. १२ वी परीक्षा सॅन २०२१ (इ. १० वी) विद्यार्थीनिहाय सर्वोत्तम तीन विषयांच्या सरासरी तक्ता  06-07-2021

इ. १२ वी परीक्षा सॅन २०२१ (इ. १० वी) विद्यार्थीनिहाय सर्वोत्तम तीन विषयांच्या सरासरी तक्ता

इ. १२ वी तुरळक विषय घेऊन प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थीनिहाय गुणतक्ता  06-07-2021

इ. १२ वी तुरळक विषय घेऊन प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थीनिहाय गुणतक्ता

इ. १२ वी खाजगी विद्यार्थ्यांसाठी विषयनिहाय गुणतक्ता  06-07-2021

इ. १२ वी खाजगी विद्यार्थ्यांसाठी विषयनिहाय गुणतक्ता

इ. १२ वी सर्व प्रकारच्या पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थीनिहाय गुणतक्ता  06-07-2021

इ. १२ वी सर्व प्रकारच्या पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थीनिहाय गुणतक्ता

इ. १२ वी सर्व प्रकारच्या नियमित विद्यार्थ्यांसाठी विषयनिहाय गुणतक्ता  06-07-2021

इ. १२ वी सर्व प्रकारच्या नियमित विद्यार्थ्यांसाठी विषयनिहाय गुणतक्ता

शैक्षणिक वर्ष २०२-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत सूचना  06-07-2021

शैक्षणिक वर्ष २०२-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत सूचना

शैक्षणिक वर्ष २०२-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत  06-07-2021

शैक्षणिक वर्ष २०२-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत

सन २०१७-१८, २०१८-१९ आणि सन २०१९-२० मधील टंचाईग्रस्त/दुष्काळग्रस्त आणि अवेळी पावसामुळे बाधित क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शूल्क प्रतिपूर्ती योजना ऑनलाइन माहिती देणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत  06-07-2021

सन २०१७-१८, २०१८-१९ आणि सन २०१९-२० मधील टंचाईग्रस्त/दुष्काळग्रस्त आणि अवेळी पावसामुळे बाधित क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शूल्क प्रतिपूर्ती योजना ऑनलाइन माहिती देणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत

इ . १० वी मूल्यमापन त्रुटी प्रकटन  04-07-2021

इ . १० वी मूल्यमापन  त्रुटी  प्रकटन

इ . १० वी साठी अंतिम मूल्यमापन गुण /श्रेणी व इतर कागदपत्रे जमा करण्याचे सुधारित दिनांक परिपत्रक .  30-06-2021

इ . १० वी साठी अंतिम मूल्यमापन गुण /श्रेणी व इतर कागदपत्रे जमा करण्याचे सुधारित दिनांक परिपत्रक . 

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) परीक्षेसाठी अंतिम मूल्यमापन गुण/श्रेणी/सर्व परिशिष्ट व इतर कागदपत्रे मंडळाकडे जमा करणेबाबत  29-06-2021

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) परीक्षेसाठी अंतिम मूल्यमापन गुण/श्रेणी/सर्व परिशिष्ट व इतर कागदपत्रे मंडळाकडे जमा करणेबाबत

इयत्ता 12 वी विज्ञान प्रात्यक्षिक नोंदवहीतील प्रमाणपत्राबाबत  29-06-2021

इयत्ता 12 वी विज्ञान प्रात्यक्षिक नोंदवहीतील प्रमाणपत्राबाबत

उच्च माध्यमिक स्तरावरील 'पर्यावरण शिक्षण व जलसुरक्षा' या श्रेणी विषयाच्या मूल्यमापनासाठी अंतर्गत व बाह्य परीक्षक नेमणुकीबाबत  29-06-2021

उच्च माध्यमिक स्तरावरील 'पर्यावरण शिक्षण व जलसुरक्षा' या श्रेणी विषयाच्या मूल्यमापनासाठी अंतर्गत व बाह्य परीक्षक नेमणुकीबाबत

इ. १० वी सुधारीत मुल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत तांत्रिक सूचना  24-06-2021

इ. १० वी सुधारीत मुल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत तांत्रिक सूचना

सन 2021 मध्ये आयोजित करण्यात आलेली उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ .12वी) रद्द केल्याबाबत  16-06-2021

सन  2021 मध्ये आयोजित करण्यात आलेली उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ .12वी) रद्द केल्याबाबत 

Parishisht-2  10-06-2021

Parishisht-2

Parishisht-4  10-06-2021

Parishisht-4

शैक्षणिक वर्ष २०२० -२१ साठी माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत-  10-06-2021

शैक्षणिक वर्ष २०२० -२१ साठी माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत-

इयत्ता १२वी सन २०२०-२१ साठी अभयासक्रमाचा मूल्यमापन आराखडा व तद्नुषंनीक बाबींबाबत उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाबाबत  31-03-2021

इयत्ता १२वी सन २०२०-२१ साठी अभयासक्रमाचा मूल्यमापन आराखडा व तद्नुषंनीक बाबींबाबत उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाबाबत 

इ. 10 वी परीक्षा मार्च 2021 च्या शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबतच्या प्रस्तावाबाबत  30-12-2020

इ. 10 वी परीक्षा मार्च 2021 च्या शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबतच्या प्रस्तावाबाबत

माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफिले भारणेबाबत  12-12-2020

माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफिले भारणेबाबत 

सण 2020-2021 या वर्षाकरीता माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धा मंडळातर्फे आयोजित केल्याबाबत  08-12-2020

सण 2020-2021 या वर्षाकरीता माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धा मंडळातर्फे आयोजित केल्याबाबत

इ. 12 वीच्या भाषा व भाषेतर या विषयांचे सुधारित मूल्यमापन आराखडे, घटकनिहाय गुणविभागणी व अंतर्गत मूल्यमापन योजना इत्यादींबाबत  06-11-2020

इ. 12 वीच्या भाषा व भाषेतर या विषयांचे सुधारित मूल्यमापन आराखडे, घटकनिहाय गुणविभागणी व अंतर्गत मूल्यमापन योजना इत्यादींबाबत

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील 11 वी व 12 वी योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्ताव स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत  23-10-2020

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील 11 वी व 12 वी योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्ताव स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत

इ १२ वी पुनर्रचित अभ्यासक्रमाचा मूल्यमापन आराखडा व तद्नुषंगिक बाबींसंदर्भात उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी ऑनलाईन नाव नोंदणीबाबत  02-10-2020

इ १२ वी पुनर्रचित अभ्यासक्रमाचा मूल्यमापन आराखडा व तद्नुषंगिक बाबींसंदर्भात उच्च माध्यमिक  शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी ऑनलाईन नाव नोंदणीबाबत 

इ. 12 वी PCMB सुधारित मूल्यमापन आराखडा  25-09-2020

इ. 12 वी PCMB सुधारित मूल्यमापन आराखडा

इ. 12 वी भाषेत्तर विषय सुधारित मूल्यमापन आराखडा  25-09-2020

इ. 12 वी भाषेत्तर विषय सुधारित मूल्यमापन आराखडा 

About Shikshan Sankraman & Nondni Shulka  16-09-2020

About Shikshan Sankraman & Nondni Shulka

महाराष्ट्र राज्याबाहेरील तसेच भारताबाहेरील देशातून इ. १० वी @ ११ वी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थांनी इ. ११ वी @ १२ वी प्रवेशासाठी मंडळाकडून घावयाच्या योग्यता प्रमाणपत्राबाबत  10-09-2020

महाराष्ट्र राज्याबाहेरील तसेच भारताबाहेरील देशातून इ. १० वी,  ११ वी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थांनी इ. ११ वी , १२ वी प्रवेशासाठी मंडळाकडून घावयाच्या योग्यता प्रमाणपत्राबाबत  

माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफाईल भरणेबाबत  28-08-2020

माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफाईल भरणेबाबत

शिक्षण संक्रमण व नोंदणी शुल्क भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत...  16-08-2020

शिक्षण संक्रमण व नोंदणी शुल्क भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत...

इ. 10वी मार्च 2020 विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका व संपादणुक अहवाल पाठविणेबाबत  13-08-2020

इ. 10वी मार्च 2020 विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका व संपादणुक अहवाल पाठविणेबाबत 

इ. 10 वी मार्च 2021 परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी...  13-08-2020

इ. 10 वी मार्च 2021 परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी

शिक्षण संक्रमण शुल्क व नोंदणी शुल्काबाबत  29-07-2020

शिक्षण संक्रमण शुल्क व नोंदणी शुल्काबाबत

IMPORTANT CIRCULARS OF HSC EXAM FEB/MARCH - 2020  28-07-2020

IMPORTANT CIRCULARS OF HSC EXAM FEB/MARCH - 2020

NEFT RTGS FORMAT  04-02-2020

NEFT RTGS FORMAT 

12 वी आरोग्य व शारिरीक शिक्षण आणि पर्यावरण व जलसुरक्षा या विषयांचे प्रशिक्षणाबाबत  19-01-2020

12 वी आरोग्य व शारिरीक शिक्षण आणि पर्यावरण व जलसुरक्षा या विषयांचे प्रशिक्षणाबाबत

माध्यमिक व उच्च माधामिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२० आवेदनपत्रातील अनु क्र. १० मधील समोर ज्यू धर्माचे नाव समाविष्ट करणेबाबत  08-01-2020
११ वी विज्ञान शाखेत प्रवेश घेण्यासाठीचे निकषाबाबत  22-10-2019

११ वी विज्ञान शाखेत प्रवेश घेण्यासाठीचे निकषाबाबत 

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेची महत्वाची परिपत्रके  07-09-2019

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेची महत्वाची परिपत्रके 

दिव्यांगासाठीचे वैद्यकीय प्रमाणपत्राचे नमुने  25-07-2019

दिव्यांगासाठीचे वैद्यकीय प्रमाणपत्राचे नमुने

मा शा प्र परीक्षा मार्च २०२० ला प्रविष्ठ होणऱ्या अंध अपंग मुकबधीर शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल बहुविकलांग अध्यन अक्षम व ऑटीझमग्रस्त विद्यार्थांना देय सवलत मिळणेबाबत  25-07-2019
मा शा प्र परीक्षा मार्च २०२० ला प्रविष्ठ होणऱ्या अंध अपंग मुकबधीर शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल बहुविकलांग अध्यन अक्षम व ऑटीझमग्रस्त विद्यार्थांना देय सवलत मिळणेबाबत  24-07-2019

मा शा प्र परीक्षा मार्च २०२० ला प्रविष्ठ होणऱ्या अंध अपंग मुकबधीर शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल बहुविकलांग अध्यन अक्षम व ऑटीझमग्रस्त विद्यार्थांना देय सवलत मिळणेबाबत 

महाराष्ट्र राज्याबाहेरील तसेच भारताबाहेरील देशातुन इ १० वी / ११ वी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थांनी इ ११ वी / १२ वी प्रवेशासाठी मंडळाकडून घ्यावयाच्या योग्यता प्रमाणपत्राबाबत  13-06-2019

महाराष्ट्र राज्याबाहेरील तसेच भारताबाहेरील  देशातुन इ १० वी / ११ वी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थांनी इ ११ वी / १२ वी प्रवेशासाठी मंडळाकडून घ्यावयाच्या योग्यता प्रमाणपत्राबाबत 

इ १ ली ते १२ वी परीक्षेतील विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार मूल्यांकनाबाबत व शैक्षणिक सवलती संदर्भात मार्गदर्शक सूचना  02-11-2018

इ १ ली ते १२ वी परीक्षेतील विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार मूल्यांकनाबाबत व शैक्षणिक  सवलती  संदर्भात मार्गदर्शक सूचना

शाळा / कनिष्ठ महाविदयालय प्रथम मंडळ मान्यता / मान्यता वर्धित / कायम मंडळ मान्यता इ तपशील  26-10-2018

शाळा / कनिष्ठ महाविदयालय प्रथम मंडळ मान्यता / मान्यता वर्धित / कायम मंडळ मान्यता इ तपशील http://sscboardnashik.com/upload/School recoznisation.pdf

भाषा विषायांचे मूल्यमापन  27-01-2017

भाषा विषायांचे मूल्यमापन

मंडळ मान्यता व सांकेतांक क्रमांक कायम करणेबाबत.  18-12-2015

मंडळ मान्यता व सांकेतांक क्रमांक कायम करणेबाबत. 

माहितीचा अधिकार - कलम २ (ह)  11-09-2015

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये विभागवार लोक प्राधिकारी यांची यादी भाग -४

माहितीचा अधिकार अधिनियम -कलम २ (ह)  11-09-2015

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये विभागवार लोक प्राधिकारी यांची यादी भाग -३

 18-06-2015

1) फेब्रुवारी-मार्च २०१५ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेत  प्रविष्ठ झालेल्या विध्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका व  संपादणूक अहवाल पाठविणेबाबत… 

2) उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र , सप्टेंबर-ऑक्टोंबर २०१४ परीक्षेच्या प्रमाणपत्राबाबत 

3) अपंग विद्यार्थ्यांबाबत मुख्यधापकाने द्यावयाचे प्रमाणपत्र 

4) concession for Physically Handicap candidate S.S.C. Exam March/Oct.201-

5) Concession forAutistic Candidate S.S.C. Exam March/Oct 201-

6) Concession for Spastic Candidate S.S.C. Exam March/Oct 2001

7) Concession for Learning Disabled Candidate S.S.C. Exam March/Oct 2001 

8) Concession for Deaf/Dumb Candidate S.S.C. Exam March/Oct 2001

9) Concession for Blind Candidate S.S.C. Exam March/Oct 2001

10) माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा २०१६ साठी ७५ टक्के  पेक्षा कमी उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत 

11) मार्च २०१५ च्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेत प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका व संपादणूक अहवाल पाठविणेबाबत 

12) माध्यमिक शालांत परीक्षा सप्टे/ऑक्टो २०१४ च्या प्रमाणपत्राबाबत

13) माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१६ व त्यापुढील परीक्षेस  प्रविष्ट होणार्या अंध,अपंग,मूक-बधिर, शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल, बहुविकलांग, अध्ययन अक्षम व ऑटीझम ग्रस्त विद्यार्थ्यांना मंडळ नियमावलीतील नियम क्र ३८ (२) मधील परिशिष्ट नुसार देय सवलत मिळणेबाबत 

14) विद्यार्थ्यांची हजेरी क्षमापित / आवेदनपत्र रद्द  करण्यासंबंधी शिफारस

15) फेब्रुवारी-मार्च २०१५ मध्ये  घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ . १२ वी ) परीक्षेस  गुणसुधार / श्रेणीसुधार योजनेंतर्गत प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या विकल्प फॉर्मबाबत

16) गुणसुधार / श्रेणीसुधार योजना   विकल्प फॉर्म नमुना 

17) माहे फ़ेब्रुवरी-मार्च २०१६ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेस प्रविष्ट होणार्या अंध,मूक-बधिर, शारीरिकदृष्ट्या अपंग (दुर्बल), बहुविकलांग व अध्ययन अक्षम अनुद्नेय सवलतीबाबत 

18) माध्यमिक शालांत/उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फ़ेब्रु/मार्च/सप्टें/ऑक्टों -2001 परीक्षेच्या वेळी अंध,मूकबधिर, शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल, बहुविकलांग,अध्ययन अक्षमता व ऑटीझमग्रस्त विद्यार्थ्यांना केंद्रावर दिलेल्या सवलतीचा माहिती तक्ता

19) मंडळास प्राप्त होणाऱ्या  समकक्षता प्रस्तावाबाबत  

कृतीपात्रिकांचे आराखडे इ . ९ वी साठी सुधारित मूल्यमापन पद्धत  17-06-2015

कृतीपात्रिकांचे  आराखडे इ . ९ वी साठी सुधारित मूल्यमापन पद्धत