विविध बाबींकरीता नामांकित व अनुभवी ठेकेदारांकडून दरपत्रक मागविण्याबाबत
अधिकारी व कर्मचारी यांचे ओळखपत्र बनवीणेबाबत तसेच संगणक व प्रिंटर टोनर रिफिलिंग व स्पेयर पार्ट्स दुरुस्तीबाबत
विविध बाबिंकरिता नामांकित व अनुभवी ठेकेदारांकडून दरपत्रक मागविण्यास मुदतवाढ देणेबाबत
कार्यालयीन लोखंडी कपाटांची दुरुस्ती व रंग देणेबाबत